1. Inleiding

Dit is het beleidsplan van de stichting ‘1000 Children’, dat is opgesteld voor een periode van 5 jaar, namelijk: 2022 tot en met 2026.

Het doel van 1000 Children is om kansarme kinderen en weduwen in India weer een menswaardig bestaan te geven en de kans op een hoopvolle toekomst te bieden. Het creëren van een veilige leefomgeving, en het bieden van hulp bij het verwerven van inkomsten is hierbij van cruciaal belang. Dit alles willen wij bereiken door het stichten van scholen en het aanleren van beroepen. Wij hopen dat de vaardigheden aan volgende generaties worden doorgegeven zodat de vicieuze cirkel waarin ze verkeren, doorbroken wordt.
Daarbij is 1000 Children gericht op het realiseren van langdurige in plaats van incidentele projecten, op meerjarige samenwerkingen en duurzame relaties. De aard van de hulp die 1000 Children wil bieden wordt niet gekenmerkt door “hit and run”. 1000 Children is er op gericht om bestaande (lokale) projecten verder te helpen. Een meerjarig perspectief ligt in dit kader dan ook voor de hand.

Bij ambitieuze plannen als deze is het van groot belang dat een duidelijk beeld wordt geschetst van de wijze waarop 1000 Children te werk zal gaan. Ten behoeve hiervan hebben wij dit beleidsplan opgesteld, dat inzicht zal geven in de wijze waarop 1000 Children haar doelstelling de komende jaren inhoudelijk vorm wil geven.

Dit beleidsplan fungeert niet enkel als intern koersdocument, echter ook als beleidsplan zoals bedoeld in de richtlijnen met betrekking tot de ANBI-regeling (Algemeen Nut beogende Instelling) van het ministerie van Financiën. Bij het opstellen van dit plan hebben wij rekening gehouden met de eisen van de ANBI. Derhalve staan in deze beleidsvisie de volgende vragen centraal:

 • Welk soort werk verricht 1000 Children?
 • Op welke manier werft 1000 Children geld?
 • Hoe wordt het vermogen van 1000 Children beheerd?
 • Hoe wordt het vermogen 1000 Children besteed?

1000 Children maakt onderdeel uit van een dynamische wereld die constant aan verandering onderhevig is. Het beleidsplan is geen statisch document. 1000 Children wil in kunnen spelen op de dynamiek en veranderingen als zij dit nodig acht. De inhoud van dit beleidsplan zal daarom jaarlijks worden geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd. Dit zal uitgevoerd worden door het bestuur, welke zich hierbij kan laten adviseren door derden. Het tijdstip van de evaluatie vindt gelijktijdig plaats met het opstellen van de begroting van het volgende boekjaar. Op deze wijze kunnen wijzigingen direct financieel worden vertaald.

2. Stichting 1000 Children

2.1. Gegevens Stichting 1000 Children

Kamer van Koophandel:             67874827

Fiscaal nummer:                           857208998

Bankrekeningnummer (IBAN)  NL90 RABO 0316 2408 42

Correspondentieadres:                Stichting 1000Children, Wiebachstraat 9,  6466 NG Kerkrade

E-mail:                                             info@1000children.org

Internet:                                          http://www.1000children.org

Telefoon:                                         0031 (0)654 391 395

2.2. Stichtingsbestuur

Het bestuur wordt sinds januari 2017 gevormd door onderstaande personen:
Dhr.    J.J.P. van den Born – Bestuur / Voorzitter

Dhr.    J.P.C. Ruitenberg – Bestuur / Secretaris

Dhr.    R.A.G. Vandegard – Bestuur / Penningmeester

Mevr. A.J.H. Miseré – Raad van toezicht / Commissaris

Dhr.    G. Comvalius – Raad van toezicht / Commissaris

 

2.3. Doelstelling

Stichting 1000 Children is in 2017 opgericht door initiatiefnemer Jack van den Born en Angelique Miseré. Als ondernemers en eigenaren van een zeer succesvol internetbedrijf, is het hun ambitie om minimaal 1000 kinderen te helpen. Onder helpen verstaan zij primair het voorzien van onderdak, voeding, kleding en medische zorg en secundair het verzorgen van een beroepsopleiding zodoende dat de kinderen in hun latere leven in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Als donateur van verschillende projecten in Roemenië, Afrika en India werd al een groot deel van deze ambitie gerealiseerd.
Met het oog op de geplande bouw van een opvangcentrum, werd in 2016 met een aantal mensen een bezoek gebracht aan diverse projecten in Kolkata en Siliguri in West-Bengalen, India. In deze projecten worden straatkinderen en weduwen voorzien in de eerste levensbehoeften, ontvangen de kinderen in de sloppenwijken basisonderwijs en worden oudere kinderen en (jonge) weduwen getraind in computervaardigheden, naai- en strijkwerk en verzorgende/schoonheidsbehandelingen waarmee ze in staat worden gesteld in hun eigen onderhoud te voorzien.

Om deze kinderen, die veelal op straat leven, te beschermen tegen uitbuiting, mensenhandel en prostitutie was de wens geboren een opvangcentrum te bouwen. Na een aantal jaren diverse huizen te hebben gehuurd was er eindelijk de mogelijkheid om op een verkregen stuk grond een eerste centrum te gaan bouwen.

Na het zien van de materiële en immateriële nood, werd het verlangen om een verschil te kunnen maken alleen maar groter en is de behoefte ontstaan om veel meer te doen dan de bouw van één centrum.

Het bieden van naastenhulp is verankerd in datgene wat het principe van naastenliefde leert over het bijstaan van weduwen, wezen, armen en zieken. Die opdracht gaat hand in hand met het bieden van concrete materiële hulp, in binnen- en buitenland. 1000 Children wil de daad bij het woord voegen.

De doelstelling van 1000 Children is daarom als volgt verwoord en als zodanig opgenomen in de statuten:
Op basis van het principe van naastenliefde om voor de weduwen en wezen in de samenleving te zorgen, heeft de stichting zich ten doel gesteld om zorg te dragen voor arme- en weeskinderen en weduwen, ongeacht ras, religie of levensovertuiging, met alle haar ter beschikking staande middelen, in alle delen van de wereld, doch met de prioriteit voor kinderen in derde wereldlanden en India in het bijzonder. De uitvoering van dit doel wordt gedaan in samenwerking met lokale partnerorganisaties, zijnde niet-gouvernementele organisaties.

Dit wil de stichting verwezenlijken met betrouwbare partners op structurele basis. Stichting 1000 Children is sinds haar oprichting verantwoordelijk voor diverse projecten, waaronder het bouwen van een kinderhuis in India, voedselprojecten op de straten van Kolkata en diverse educatieprojecten in de sloppenwijken van Kolkata en Egra en omgeving. Daarnaast werkt 1000 Children indirect aan haar doelen door samenwerking te zoeken met andere organisaties zoals German Doctors en Calcutta Rescue. Deze zijn ondersteund door het ter beschikking stellen van kennis, middelen en materiaal.

 3. Doelen en werkzaamheden/activiteiten 2022-2026

1000 Children heeft voor de periode 2022 tot en met 2026 de volgende doelen gesteld:

 • Het aanvullen en vervolmaken van het huishoudelijk reglement ter aanvulling op de statuten.
 • Het professionaliseren van de organisatie van 1000 Children zodat een stabiele basis wordt gelegd voor de te ondernemen activiteiten (waaronder eveneens hernieuwde huisstijl, website, etc.).
 • Het verder uitwerken, concretiseren en professionaliseren van de hulp samen met de bijdrage van de ontvanger. Hieronder valt het verder uitwerken, concretiseren en professionaliseren van de hulp aan India.

Dit zal worden gedaan door middel van onderstaande projecten:

 • Bouwproject
  Fondswerving voor de bouw van multifunctionele locaties in Egra en omgeving.
  Fondswerving voor de bouw van waterputten in Egra en omgeving.
  Fondswerving t.b.v. de bouw van sanitaire voorzieningen in Egra en omgeving.
 • Weeskinderen project
  Adoptieouders zoeken en sponsorouders.
 • Weduwenproject
  Fondswerving voor sponsoring van levensonderhoud en onderdak.
 • Onderwijsproject
  Het creëren van onderwijsmogelijkheden voor kansarme kinderen.
 • Educatieproject
  Fondswerving voor sponsoring van seksuele voorlichting en HIV/aids preventie.
 • Zorgproject
  Fondswerving voor sponsoring van primaire medische zorg aan kinderen en weduwen (medicijnen, zorg en transport naar ziekenhuizen).
 • Opleidingsproject
  Het creëren van trainingsmogelijkheden voor alleenstaande vrouwen en jonge meisjes en jongens in o.a. naai- en strijkwerk, computervaardigheden en lichaamsverzorging/beauty.

Alle werkzaamheden en activiteiten moeten in overeenstemming zijn met de statutaire doelstelling. Indien het vanuit fiscaal, financieel en/of organisatorisch oogpunt efficiënter dan wel anderszins beter is dat bepaalde activiteiten ondergebracht moeten worden in aparte entiteiten en/of rechtsvormen dan wordt de mogelijkheid hiertoe open gelaten. Bijvoorbeeld: samenwerkingen tussen 1000 Children en andere organisaties in een nieuw op te richten stichting.

 4. Financiën

4.1 Begroting en administratie

Ten aanzien van de begroting en administratieve werkzaamheden zullen wij als volgt te werk gaan:

 • Het bestuur stelt met ingang van 2022 voor het einde van het boekjaar een begroting vast voor het volgende jaar. Een bestedingsplan dient onderdeel uit te maken van de begroting. De begroting dient zoveel mogelijk ingericht te zijn overeenkomstig bijlagen 2 en 3 van de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen.
 • De besteding van middelen dient overeenkomstig de begroting plaats te vinden.
 • Van de begroting afwijkende bestedingen dienen te worden gedekt door een daartoe strekkend bestuursbesluit.
 • Bijdrageverplichtingen worden, nadat het bestuur een besluit ter zake heeft genomen, schriftelijk kenbaar gemaakt aan de bijdrage-ontvanger.
 • De administratie wordt uitgevoerd in eigen beheer onder directe verantwoordelijkheid van de penningmeester. Dit geldt ook voor de projectadministratie. De betalingen aan crediteuren geschiedt door de penningmeester.
 • 1000 Children brengt haar bancaire activiteiten onder bij een te goeder naam en faam bekende Nederlandse bancaire instelling.
 • 1000 Children brengt jaarlijks financieel verslag uit van dat boekjaar.

 

4.2 Fondsenwerving

1000 Children is voor de uitvoering van haar werkzaamheden en het bereiken van haar doelen afhankelijk van giften, bijdragen, sponsoring, subsidies, legaten, etc.
Bij fondsenwerving, voorlichting en communicatie worden de identiteit, de doelstelling, de programma’s en financiële behoeften duidelijk door het bestuur omschreven. 1000 Children onthoudt zich hierbij van misleiding en van vergelijking met andere instellingen. Fondsenwervende activiteiten zijn daarnaast gericht op het verwerven van vrijwillige bijdragen en zijn nimmer intimiderend van aard.

Om het potentiële donateurs makkelijker te maken en de naamsbekendheid van 1000 Children te vergroten, wordt onderzocht of onderstaande internetportals en sociale media een meerwaarde vormen:

Op onze website www.1000children.org is een digitaal machtigingsformulier geplaatst, zodat online gedoneerd kan worden. Ook kunnen er legaten worden verleend aan de stichting.

Donateurs ondersteunen 1000 Children financieel door eenmalige en/of periodieke bijdragen. Donateurs zijn vrij om hun gift een specifieke bestemming mee te geven. Het is het bestuur in dat geval niet toegestaan de gift een andere bestemming te geven, tenzij het project is beëindigd of er voldoende middelen zijn voor het betreffende project/doel. Indien een project is afgerond en is ondersteund door donateurs die een incassomachtiging hebben afgegeven dan wel uit eigen beweging periodiek een gift hebben overgemaakt ten behoeve van dat specifieke project, dient het bestuur de donateurs in te lichten over de voltooiing van het project. Indien een project is afgerond en er sprake is van een surplus, dan heeft het bestuur het recht om dit surplus aan te wenden voor andere activiteiten welke direct in het kader van de statutaire doelstelling van 1000 Children worden uitgevoerd (dus geen overhead).

4.3 Beloningen en onkostenvergoedingen

De overhead kosten van 1000 Children bestaan uit kosten die te maken hebben met de organisatie en instandhouding van 1000 Children.
Hieronder vallen onder andere:

 • bank- en administratiekosten;
 • inschrijvingskosten Kamer van Koophandel en overige registers;
 • transport, porto- en reprokosten, notariskosten, etc.

De leden van het bestuur ontvangen als zodanig geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Een vergoeding voor de door de bestuurders ten behoeve van de stichting gemaakte kosten wordt niet als bezoldiging maar als onkosten aangemerkt. De bestuursleden ontvangen slechts een onkostenvergoeding van voorgeschoten kosten indien bewijsstukken (bonnen) overlegd kunnen worden. Doorgaans zal het gaan om onkosten zoals transportkosten, porto- en reprokosten. Reis- en verblijfkosten in en naar India worden niet vergoed door de stichting. Deze zijn ten alle tijden voor rekening van de deelnemer(s) aan de reis zelf.

Andere vergoedingen worden in de jaarrekening zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

Het bestuur zal het CBF-keurmerk (Centraal Bureau Fondsenwerving) niet aanvragen. Naast het CBF-Keurmerk bestaat de Verklaring van Geen Bezwaar voor kleine of startende instellingen. Bij de Verklaring wordt op dezelfde gebieden getoetst als bij het CBF-Keurmerk, maar de toetsing is minder zwaar. Het bestuur overweegt om dit keurmerk voor het einde van deze beleidstermijn te verkrijgen. De vereisten die worden gesteld aan dit keurmerk worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

1000 Children draagt zorg voor een evenwichtige verdeling van de kosten voor de fondsenwerving en die van de besteding aan de doelstelling. Ons streven is dat de kosten voor fondsenwerving niet meer dan het gemiddelde van 10% van de baten uit eigen fondsenwerving zijn. Met andere woorden er wordt maximaal € 0,10 besteed om € 1,00 te genereren. 1000 Children blijft hiermee ruimschoots onder de algemene norm van 25%.

De directe kosten hebben direct betrekking op de activiteiten welke in het kader van de statutaire doelstelling van 1000 Children worden uitgevoerd.

 5. Vermogensbeheer, -besteding en beëindiging stichting

5.1 Vermogensbeheer en -besteding

1000 Children is niet gericht op het behalen van financieel gewin. 1000 Children houdt daarom niet meer vermogen aan dan redelijkerwijs noodzakelijk is voor de continuïteit van de voorziene activiteiten. Hiervan kan worden afgeweken indien een schenker bepaalt dat de gift of een gedeelte hiervan als vermogen moet worden behouden. Revenuen uit vermogen worden door het bestuur ingezet ter dekking van directe en indirecte kosten van 1000 Children. Deze komen daarmee hetzij direct hetzij indirect altijd ten goede aan de verwezenlijking van de statutaire doelstelling.

Van de giften gaat na aftrek van de kosten 100% naar de goede doelen.

Het is het bestuur niet toegestaan om met de (geld)middelen van 1000 Children te speculeren, beleggen dan wel anderszins risicovol te opereren. Alle (geld)middelen worden enkel ingezet ten behoeve van de uitvoering van de beoogde doelstelling van de stichting.

Projecten dienen na hun voltooiing saldoneutraal te worden afgerond. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ter versterking van het eigen vermogen en/of worden aangewend ten behoeve van lopende projecten.

 

5.2 Beëindiging stichting

Bij beëindiging van 1000 Children als stichting wordt gehandeld conform het bepaalde in de statuten.